Εκκλησία της Ελλάδος Μυριόβιβλος - Βιβλιοθήκη ΕπικοινωνίαΠεριεχόμενα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Προηγούμενη σελίδα


Ἀριθμ.Πρωτ.337 /ΕΞ. /2002 Ἐ ν Ἀθήναις τῇ 11ῃ Φεβρουαρίου 2002
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ὑπ' ἀριθμ. 39Πρός
Τούς Πανοσιολογιωτάτους
καί Αἰδεσιμολογιωτάτους Ἐφημερίους
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

'Ε ν τ α ῦ θ α

Θέμα: "Ὁδηγίες γιά τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή".

Ἀγαπητοί μου Πατέρες,

Ἡ ἐπιθυμία μου γιά τήν ἄψογη καί ἀπό πάσης ἀπόψεως κατανυκτική καί εὔτακτη ἐπιτέλεση τῶν Ἱ. Ἀκολουθιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγ. Τεσσαρακοστῆς, μοῦ ἐπέβαλε τήν ἀποστολήν τῶν ὑπ' ἀριθμ. 18/3-2-99 καί 29/1-3-2000 εἰδικῶν Ἐγκυκλίων στίς ὁποῖες κατέστρωσα μέ πολλήν ἐπιμέλειαν τά κατά τήν τάξιν τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας ἐν σχέσει πρός τά τελετουργικά καί λειτουργικά σας καθήκοντα κατά τήν περίοδον αὐτήν. Μή ἐπιθυμῶν νά σᾶς καταπονήσω μέ τήν ἐπανάληψιν τῶν ἰδίων πραγμάτων, σᾶς παραπέμπω στίς ὁδηγίες μου ἐκεῖνες, τίς ὁποῖες ὀφείλετε νά ἀκολουθήσετε πιστῶς. Τίς Ἐγκυκλίους μου αὐτές θά πρέπει νά ἀναζητήσετε καί ἀνεύρετε στόν οἰκεῖον Φάκελλον πού τηρεῖται εἰς τόν Ναόν σας καί νά τίς μελετήσετε ἐπιμελῶς, προκειμένου νά τίς ἐφαρμόσετε ἐν συνεχείᾳ. Ἐπειδή δέ ὑπάρχουν καί διάφορα ἀμφιβαλλόμενα ζητήματα ὡς πρός τό τελετουργικόν, οἱ Ἐγκύκλιοι αὐτές δίδουν σαφεῖς ὁδηγίες πρός ἐπίλυσιν διαφορετικῶν ἐθῶν καί ἀποβλέπουν εἰς τήν ἐπίτευξιν ὁμοιομορφίας καθ' ὅλην τήν ἔκτασιν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς μας.

Κατωτέρω περιορίζομαι νά σᾶς γνωστοποιήσω τό πρόγραμμα τῶν λειτουργικῶν μου παραστάσεων κατά τήν περίοδον αὐτήν. Τά ἑσπερινά μου κηρύγματα κατά Ἑσπερινούς θά ἔχουν ὡς θέμα τό περί τῆς Ἐκκλησίας.
 1. Κατά τούς Χαιρετισμούς θά χοροστατήσω στούς ἑξῆς Ἱ. Ναούς.
  1. Α' Χαιρετισμοί Εἰς Μητροπολιτικόν Ναόν
  2. Β' Χαιρετισμοί Εἰς Ἁγ. Εἰρήνην ὁδ. Αἰόλου
  3. Γ' Χαιρετισμοί Εἰς Ἅγ. Νικόλαον Πευκακίων
  4. Δ' Χαιρετισμοί Εἰς Ἅγ. Ἐλευθέριον Γκύζη
  5. Ἀκάθιστος Ὕμνος Εἰς Μητροπολιτικόν Ναόν

 2. Κατά τούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς θά χοροστατήσω στούς ἑξῆς Ἱ. Ναούς.
  1. Κυριακή τῆς Τυρινῆς Εἰς Ἅγ. Θεράποντα Ζωγράφου
  2. Κυριακή Α' Νηστειῶν Εἰς Μητρόπολιν Ἀθηνῶν
  3. Κυριακή Β' Νηστειῶν Εἰς Ἁγ. Σοφίαν Ψυχικοῦ
  4. Κυριακή Γ' Νηστειῶν Εἰς Ἅγ. Λουκᾶν Πατησίων
  5. Κυριακή Δ' Νηστειῶν Εἰς Ἅγ. Πάντας Καλλιθέας
  6. Κυριακή Ε' Νηστειῶν Εἰς Μητρόπολιν Ἀθηνῶν

  Κατά τούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς θά ὁμιλῶ ἐπί 45' τῆς ὥρας ἀναλύων σέ 6 συνέχειες τό θέμα " Περί τῆς Β' Παρουσίας τοῦ Κυρίου ".

 3. Κατά δέ τήν Μεγ. Ἑβδομάδα θά χοροστασήσω ὡς ἑξῆς:
  1. Κυριακή τῶν Βαϊων ἑσπέρας Εἰς Ἅγ. 'Ιωάννην Βουλιαγμένης
  2. Μεγ. Δευτέραν ἑσπέρας Εἰς Ἅγ. Χαράλαμπον Ἰλισίων
  3. Μεγ. Τρίτην ἑσπέρας Εἰς Ἅγ. Θωμᾶν Ἀμπελοκήπων
  4. Μεγ. Τετάρτην ἑσπέρας Εἰς Προφ. Ἠλίαν Παγκρατίου
  5. Μεγ Πέμπτην ἑσπέρας Εἰς Μητρόπολιν Ἀθηνῶν
  6. Μεγ.Παρασκευήν πρωί-ἑσπέρας Εἰς Μητρόπολιν Ἀθηνῶν
  7. Μεγ. Σάββατον πρωί Εἰς Μητρόπολιν Ἀθηνῶν
  8. Ανάστασιν Εἰς Μητρόπολιν Ἀθηνῶν
  9. Ἑσπερινόν τῆς Ἀγάπης Εἰς Μητρόπολιν Ἀθηνῶν

  Τήν Μεγ. Παρασκευήν τό μεσημέρι περί ὥραν 1.30 μ.μ. θά τελεσθῇ ἐπί παρουσίᾳ μου εἰς τήν Ἱ. Μονήν Πεντέλης ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως σέ εἰδικό χῶρο στόν περίβολο τῆς Μονῆς διασκευασθέντα ἐπί τούτῳ. Μπορεῖτε νά ὀργανώσετε μεταφοράν τῶν ἐνοριτῶν σας μέ πούλμαν ἐκεῖ.

  Σᾶς εὔχομαι καλή δύναμι μέ τή Χάρι καί εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

  Ο Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο ΣΠροηγούμενη σελίδα


 
«Κράτα γερά μέσα σου τα ζώπυρα της πίστεως που παρέλαβες από τους γονείς σου. Η Ελλάδα είναι η χώρα των μεγάλων αγώνων για την κατίσχυση των μεγάλων ιδανικών. Μην αφήσεις τη χώρα σου να χάσει το χαρακτήρα της και να μετατραπεί σε μάζα ανθρώπων, χωρίς συνείδηση, χωρίς εθνικότητα και χωρίς ταυτότητα. Μέσα σ' αυτή τη μάζα κινδυνεύεις να γίνεις ένα νούμερο, ένας αριθμός, να χάσεις την ελευθερία της προσωπικότητάς σου. Αδελφοί, μείνατε εδραίοι και αμετακίνητοι σε όσα μάθατε και σε όσα επιστώθητε. Μείνατε σταθεροί στην πίστη και στα ιδανικά του Γένους. Αυτό είναι το χρέος μας.»