Εκκλησία της Ελλάδος Μυριόβιβλος - Βιβλιοθήκη ΕπικοινωνίαΠεριεχόμενα

ΜΗΝΥΜΑ

Προηγούμενη σελίδα


ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΙΕ' ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ
ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ


Μετά πολλής της χαράς απευθύνομαι προς πάντας τους προσφιλείς εκπροσώπους των κατά τόπους Αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλά-δος, οι οποίοι, φροντίδι του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας κ. Ιερωνύνου, συνελθόντες εν τω Συνεδριακώ Κέντρω της Αλιάρτου, κατάρχεσθε των εργασιών της ΙΕ' Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως δια θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας, προς εξέτασιν θέματος τα μέγιστα σημαντικού, ως τυγχάνει η μελέτη των λόγων, οίτινες οδηγούσι τον σύνχρονον ανθρωπον και ιδιαιτέ-ρως τον νέον προς τας αιρέσεις και την παραθρησκείαν και τους τρόπους δι’ ων καλείται η Ενορία να αντιμετώπιση αυτούς.

Εν τη μερίμνη Αυτής η καθ’ ημάς Αγιωτάτη Εκκλησία της Ελλάδος, ήδη από δεκαπενταετίας, συγκαλεί κατ’ έτος τας Πανορθοδόξους ταύτας Συνδιασκέψεις, αφ’ ενός μεν, ίνα ενημερώση το Χριστεπώνυμον Πλήρωμα επί των κίνδυνων τους οποίους υποκρύ-πτει η δραστηριότης των νεοφανών αιρέσεων και της παραθρησκείας και να προφύλαξη αυτό, εφ’ ετέρου δε, να καταρτίση εργάτας ικανούς όπως προαγάγουν το ποιμαντικόν έργον της Εκκλησίας προς αντιμετώπισιν του προβλήματος τούτου, προσφέρουσα άμα την επ’ αυτού μακράν εμπειρίαν Αυτής προς τας αδελφάς Ορθοδόξους Εκκλησίας.

Ο τίτλος του γενικού θέματος της παρούσης Συνδιασκέψεως, "Εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί εστέ", ουδέν έτερον δηλοί ειμή ότι η Ενορία και οι ποιμένες της Εκκλησίας, δια της ζώ-σης μετά πίστεως μαρτυρίας αυτών, της μετά ζήλου επιτελέσεως του ποιμαντικού αυτών καθήκοντος, της άγρυπνου μερίμνης υπέρ του ποιμνίου και του πατρικού ενδιαφέροντος υπέρ των πιστών, αλλά και των πεπλανημένων, αποδεικνύουν και μαρτυρούν την αυθεντικήν αυτών ιδιότητα ως γνησίων μαθητών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Εις την ποιμαντικήν ταύτην μέριμναν περιλαμβάνεται η οργά-νωσις της Ενορίας ως κοινωνίας αδελφών, η περιφρούρηση του ποιμνίου εν τη Ορθοδόξω Πίστει και η προστασία αυτού εκ της λύμης των αιρέσεων, άλλα και η αναζήτησις, η επιστροφή και η οικοδομή εις την Ορθόδοξον Πίστιν των πεπλανημένων αδελφών. Η Ενορία είναι ο χώρος, ο οποίος υφίσταται αμέσως τας συνεπείας εκ της εμ-φανίσεως και δραστηριοποιήσεως των αιρετικών ομάδων, αλλά και ο κατ' εξοχήν χώρος ένθα δέον όπως αντιμετωπισθεί η φθοροποιός δράσις αυτών.

Η Ενορία ως χριστοκεντρική κοινωνία πίστεως και αγάπης, ευχαριστιακώς κατανοουμένη, ζώσα αγαπητικώς την Αλήθειαν του Χριστού και μαρτυρούσα ταύτην προς πάντα άνθρωπον λατρεύουσα ταυτοχρόνως τον Πανάγιον Τριαδικόν Θεόν "εν πνεύματι καί αληθεία", αποτελεί τον ιδανικόν χώρον προστασίας του Ορθοδόξου Πληρώματος, αλλά και τον εύδιον λιμένα δια τους ναυαγούς της πί-στεως.

Εις την Ενορίαν πραγματώνεται η αγαπητική επαναπρόσληψις των θυμάτων της αιρέσεως και της παραθρησκείας εις το Σώμα του Χριστού και δια των ιερών μυστηρίων επουλώνονται αι υπαρ-ξιακοί πληγαί, αίτινες εδημιουργήθησαν με την περιπλάνησιν εις τας ατραπούς της πλάνης. Διό και η μετ’ επιγνώσεως ιερατική δια-κονία και η συνειδητοποίηση ότι η Ενορία αποτελεί τον φυσικόν εκκλησιαστικόν χωρον ανακαινίσεως και κατά Χριστόν θεραπείας και δοξασμού του ανθρώπου, δέον να αποτελούν πρωτίστους και βασικούς στόχους του ποιμαντικού έργου.

Αναμένοντες μετά πολλού ενδιαφέροντος τα πορίσματα της παρούσης Συνδιασκέψεως χαιρετίζομεν μετ’ αγάπης πατρικής πάντας υμάς και επευλογούμεν τας εργασίας υμών ευχόμενοι τον φωτισμόν του Παναγίου Πνεύματος εφ' ένα έκαστον εξ υμών, προς επιτυχή έκβασιν των εργασιών υμών, επ' αγαθώ του Πληρώματος της Αγιωτάτης ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας.


Αθήνησι τη 16η Οκτωβρίου 2003

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ


Προηγούμενη σελίδα


 
«Κράτα γερά μέσα σου τα ζώπυρα της πίστεως που παρέλαβες από τους γονείς σου. Η Ελλάδα είναι η χώρα των μεγάλων αγώνων για την κατίσχυση των μεγάλων ιδανικών. Μην αφήσεις τη χώρα σου να χάσει το χαρακτήρα της και να μετατραπεί σε μάζα ανθρώπων, χωρίς συνείδηση, χωρίς εθνικότητα και χωρίς ταυτότητα. Μέσα σ' αυτή τη μάζα κινδυνεύεις να γίνεις ένα νούμερο, ένας αριθμός, να χάσεις την ελευθερία της προσωπικότητάς σου. Αδελφοί, μείνατε εδραίοι και αμετακίνητοι σε όσα μάθατε και σε όσα επιστώθητε. Μείνατε σταθεροί στην πίστη και στα ιδανικά του Γένους. Αυτό είναι το χρέος μας.»