Εκκλησία της Ελλάδος Μυριόβιβλος - Βιβλιοθήκη ΕπικοινωνίαΠεριεχόμενα

ΜΗΝΥΜΑ

Προηγούμενη σελίδα


ΕΥΧΗ

Κατά τά Ἐγκαίνια τοῦ νέου κτιρίου τῆς Διοικ. Δικαιοσύνης.

( Ἀθῆναι 17-4-2002 )Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, Σύ ὅστις εἶσαι " δίκαιος καί δικαιοσύνας ἠγάπησες " καί ἔδωκες εἰς τούς ἀνθρώπους τό παράγγελμα " δικαιοσύνην μάθετε οἱ ἐνοικοῦντες ἐπί τῆς γῆς " ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ καί εὐλόγησον τούς δικαστικούς λειτουργούς καί διακόνους τῆς τακτικῆς διοικητικῆς δικαιοσύνης τῆς Πατρίδος μας, ὥστε νά ἐπιλαμβάνωνται τῆς ἐπιλύσεως τῶν διοικητικῶν διαφορῶν μετ' ἐπιστήμης καί συναισθήσεως εὐθύνης, εἰς οὐδέν ἕτερον ἀποβλέποντες εἰ μή εἰς τήν ὀρθήν καί ἀπροσωπόληπτον ἀπονομήν τῆς δικαιοσύνης.

Μέγα ὄντως εἶναι Κύριε τό ἀγαθόν τοῦτο καί δικαίως ἀποκαλεῖται τῆς δημοκρατίας θεμέλιον καί κρηπίς, ἐπειδή ὅπου ἡ ἀδικία κυριαρχεῖ, ἐκεῖ μάχαι, καί μίση καί ἔριδες, ἀνησυχία καί ἀπογοήτευσις καί ταραχή εἰς τούς πολίτας. Ἐκεῖ οἱ ἰσχυροί ἀσυδοτοῦν καί μηχανεύονται μηχανάς καί μεθοδεύσεις εἰς βάρος τῶν ἀδυνάτων. Ἐκεῖ οἱ θεσμοί δεινοπαθοῦν καί ἡ συστροφή τῶν πονηρευομένων κορυβαντιᾶ καί μεταλλάσσει τήν πίστιν εἰς ἀπιστίαν καί τήν ἐμπιστοσύνην εἰς ἀναξιοπιστίαν καί τήν ἐντιμότητα καί ἀκεραιότητα εἰς ἀπαραμύθητον εὐτελισμόν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.

Διό σέ ἱκετεύομεν Κύριε καί Θεέ μας, φώτιζε καί ἐνίσχυε τήν δύναμιν τῆς πρός τό ἀγαθόν καί δίκαιον βουλήσεως τῶν ἐντίμων δικαστῶν τῆς διοικητικῆς δικαιοσύνης, εὐλόγει δέ αὐτούς καί τήν νέαν αὐτῶν ἐνταῦθα ἐγκατάστασιν, ὥστε αἱ νέαι ἄνετοι συνθῆκαι ἐργασίας των νά συντελοῦν εἰς τήν ὁμαλήν καί ἐν χρόνῳ τῷ δέοντι ἐκδίκασιν τῶν ἀγομένων ὑποθέσεων πρός δόξαν Σήν καί πρός ἔπαινον τῆς Πολιτείας καί τοῦ λαοῦ Σου. Ἀμήν.

Προηγούμενη σελίδα


 
«Κράτα γερά μέσα σου τα ζώπυρα της πίστεως που παρέλαβες από τους γονείς σου. Η Ελλάδα είναι η χώρα των μεγάλων αγώνων για την κατίσχυση των μεγάλων ιδανικών. Μην αφήσεις τη χώρα σου να χάσει το χαρακτήρα της και να μετατραπεί σε μάζα ανθρώπων, χωρίς συνείδηση, χωρίς εθνικότητα και χωρίς ταυτότητα. Μέσα σ' αυτή τη μάζα κινδυνεύεις να γίνεις ένα νούμερο, ένας αριθμός, να χάσεις την ελευθερία της προσωπικότητάς σου. Αδελφοί, μείνατε εδραίοι και αμετακίνητοι σε όσα μάθατε και σε όσα επιστώθητε. Μείνατε σταθεροί στην πίστη και στα ιδανικά του Γένους. Αυτό είναι το χρέος μας.»