Εκκλησία της Ελλάδος Μυριόβιβλος - Βιβλιοθήκη ΕπικοινωνίαΠεριεχόμενα

ΜΗΝΥΜΑ

Προηγούμενη σελίδα


ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
ΤΗΣ 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001Ἀθήνῃσι τῇ 12ῃ Σεπτεμβρίου 2001

Πρός
Τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον.

Εἰς Νέαν Ὑόρκην.

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Ἡ Ἁγιωτάτη 'Εκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐν ἄλγει ψυχῆς καί βαθυτάτῃ ὀδύνῃ ἐπληροφορήθη τήν πολυαίμακτον τραγωδίαν ἥτις ἀναιτίως ἔπληξεν τόν Ἀμερικανικόν Λαόν καί ὑπῆρξεν πρόξενος τοῦ θανάτου μεγάλου ἀριθμοῦ ἀθώων συνανθρώπων ἡμῶν.

Ἡ ἡμετέρα σκέψις εὑρίσκεται πλησίον τῶν οἰκείων τῶν θυμάτων τῆς ἀποδοκιμαστέας αὐτῆς ἐνεργείας, αἱ δέ προσευχαί ἡμῶν ἀπευθύνονται πρός τόν Χορηγόν τῆς ζωῆς διά τήν μακαρίαν ἀνάπαυσιν τῶν ὡς εἴρηται θυμάτων. Αἱ καρδίαι τοῦ εὐσεβοῦς Ἑλληνικοῦ Λαοῦ πληροῦνται σήμερον αἰσθημάτων ἀποτροπιασμοῦ καί φρίκης. Διά πάντας ἡμᾶς, ὡς καί δι' ἅπαντα τόν πεπολιτισμένον κόσμον ἡ βία καί ἡ τρομοκρατία εἶναι καταδικαστέαι ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων.

Ὅθεν, ἐκ μέσης καρδίας εὐχόμεθα ὅπως ὁ τρισάγιος Θεός τῆς εἰρήνης, τῆς ἀγάπης καί τῆς δικαιοσύνης συνδράμῃ ὥστε τό μέγα καί φίλον Ἀμερικανικόν Ἔθνος νά ἐπουλώσῃ τάς σημερινάς βαθυτάτας πληγάς καί μετ' ἀποφασιστικότητος καί σθένους νά ἐπιτύχῃ τήν ἑδραίωσιν τῆς εἰρήνης καί τοῦ αἰσθήματος ἀσφαλείας ἁπάντων τῶν ἀνθρώπων αὐτοῦ τοῦ πλανήτου.

Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν Κυρίῳ, διατελοῦμεν μετά συμπαθείας καί ἀγάπης.

+ Ὁ Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος Χριστόδουλος
Προηγούμενη σελίδα


 
«Κράτα γερά μέσα σου τα ζώπυρα της πίστεως που παρέλαβες από τους γονείς σου. Η Ελλάδα είναι η χώρα των μεγάλων αγώνων για την κατίσχυση των μεγάλων ιδανικών. Μην αφήσεις τη χώρα σου να χάσει το χαρακτήρα της και να μετατραπεί σε μάζα ανθρώπων, χωρίς συνείδηση, χωρίς εθνικότητα και χωρίς ταυτότητα. Μέσα σ' αυτή τη μάζα κινδυνεύεις να γίνεις ένα νούμερο, ένας αριθμός, να χάσεις την ελευθερία της προσωπικότητάς σου. Αδελφοί, μείνατε εδραίοι και αμετακίνητοι σε όσα μάθατε και σε όσα επιστώθητε. Μείνατε σταθεροί στην πίστη και στα ιδανικά του Γένους. Αυτό είναι το χρέος μας.»